Jdi na obsah Jdi na menu

VV KSH OLK 0742011

 
3/1
Zápis z jednání VV KSH ČMS Olomouckého kraje
 
konané
7.
dubna
2011
na HZS Ol. kraje v Olomouci
Přítomni :
Členové VV KSH OLK: ses. Bártková Dáša, ing. Ošťádal Josef, Brabec Jan, ing. Hlavinka Radek, Sýkora Luděk, ing. Kropáč Jiří. Předseda KKRR : Jemelka Josef. Člen VV SH ČMS : Zatloukal Antonín. Soušková E.- ekonomka OSH Ol. Pracovník OSH: SU (Paciorek K.)
Členové AZH OLK: Hučín Antonín, Richter Antonín, Trusík Antonín, Krobot Gabriel, Nejedlý František
Ředitel HZS OLK plk. Ing. Kolařík Karel
Program:      
1.Zahájení, schválení programu
2.Pracovní komise (kontr.zápisu, kontr. plnění usnesení,volba návrh. komise, ověřovatelů a apisovatele
3. Zpráva kanceláře KSH
4.Návrhy na vyznamenání
5.Diskuse
6.Usnesení a závěr
ad. 1
Jednání VV KSH Olomouckého kraje zahájila starostka KSH sestra Bártková. Přivítala přítomné členy VV KSH, člena VV SH ČMS br. Zatloukala, předsedu KKRR bratra Jemelku J. a členy AZH OK. Hlas rozhodující mají přítomní členové VV KSH v počtu 5.. Kvórum pro hlasování je tedy 5. Seznámila přítomné s programem, který byl schválen
 
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
ad. 2.
Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí……..
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV KSH.
Hlasování: schválení programu 
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
- Kontrola plnění usnesení
- Všechny body usnesení byly splněny.
Hlasování: schválení plnění usnesení 
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
- Ověřovateli zápisu byli určeni br. Brabec J. , Jemelka J.
Hlasování: schválení ověřovatelů zápisu
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
- Složení návrhové komise: ing. Hlavinka R. a ing. Ošťádal J.
Hlasování: o složení návrh. komise
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
-Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A. a ing. Hlavinka R.
Hlasování: schválení zapisovatele 
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
ad. 3.
Zpráva kanceláře KSH
-Bártková
-4.1. –výjezdní zasedání vedení SH ČMS v Jeseníku
-20. 1.- Inventarizace majetku KSH, dokončení dne 31. 1. 2011.
- předložila protokoly z inventarizace s návrhem na zrušení nepoužitelného majetku   KSH
- podání žádostí o dotaci na mzdy na Ol. Kraj, včetně žádosti významného projektu.
-16.2.- KORM v Jeseníku a Uhelné , místo konání krajské soutěže MH.11 a 12. 6. -Zajištění časomíry OSH Ol. Sety z OSH PR.
-15.3.-porada rady prevence na HZS Ol kraje. V každém okrese jsou vyškolení hasiči na PVČ, mohou školit propagaci prevence ve školách.
-9.5. – proběhne krajské vyhodnocení soutěže PO Očima dětí na HZS Ol. kraje.
-Jednání v J.K. ohledně konání krajského kola v PS v Ostravě. Do 12. 4. nahlásí OSH 3 rozhodčí na krajské kolo v PS.
-24.3. – Jednání VV SH ČMS rozšířené o starosty KSH v Přibyslavi.
- stan v Mor. Berouně ponechat, odevzdat až na podzim do skladu OSH PR.
-připomenuty termíny okresních a krajských postupových akcí
-spolupráce OORP s HZS již probíhají je vše v pořádku
-shromáždění zástupců SDH v okresech proběhla dle programů
-shromáždění zástupců OSH Ol. kraje proběhne 12. května na HZS Ol. kraje. Za každé OSH se zúčastní starosta a jeden člen VV. Přítomno bude VV KSH 5x, KKRR 1x, KOR 3x, OSH 5x, ZH 1x, VV SH 1x, HZS 1x, OLK 1x. Celkem 18.
-krajské kolo v PS v Ostravě, příjezd v sobotu ráno, rozhodčích možná, dle možnosti v pátek . Ubytování je možné zajistit na škole ve FM a v ÚHŠ Jánské Koupele. Dohodne si každý sbor sám.
- OZ bude do 4. 6.
ad. 4.
Schválení vyznamenání
- Předloženy návrhy na udělení ocenění (viz příloha)
Hlasování: o udělení ocenění
Pro
P-ti
Zdr
 
5
0
0
ad. 5.
Diskuse:
-Kolařík
Po letošním krajském kole v Ostravě se budeme rozhodovat, jak bude vypadat následující rok. Nikde není řečeno, že musí být současně soutěž profesionálů a dobrovolných hasičů.
- VV KSH schválil zapůjčení kladiny do SDH Bludov pro tréninky reprezentanta Ol.k. dorostu
-VV KSH schválil zapůjčení překážek do SDH Brníčko
-Kropáč
OLK bylo rozděleno 6 mil Kč, pro jednotky a sbory. Částky bude předávat sám pan hejtman na významných akcích.
-seriál soutěží OSH Ol. s názvem Daihatsu-vyhodnocení bude 24.9. v Černovíře. Vítěz převezme od zástupce firmy požární čerpadlo Daihatsu. Hejtman OLK rozhodnul zakoupit dalších 10 kusů těchto čerpadel pro sbory OLK. Bude projednán systém rozdělení čerpadel mezi jednotlivé SDH.
-Hučín
Předal starostce materiály dnešního jednání AZH OLK. Pozval a představil jarní setkání ZH OLK v okrese SU. Konkrétně v pivovaru Hanušovice. Jednotlivé OSH do konce dubna nahlásí počty zájemců na OSH SU. Na základě diskuze o průběhu předchozích setkání, bude program ze strany OSH Šumperk ještě upřesněn.
Almanach ZH OLK - snažíme se aby byl letos vydán. OSH dodají chybějící materiály do konce května br. Zatloukalovi, který doplní CD.
-Br. Jemelka
Byla provedena inventarizace KSH. Vše v pořádku včetně protokolů návrhů na vyřazení majetku
ad. 6.
Usnesení :
VV KSH bere na vědomí:
- Zprávy ze shromáždění zástupců SDH v jednotlivých okresech a vyšších orgánech
VV KSH schvaluje:
-Program dnešního jednání
-Kontrolu plnění usnesení
-Složení návrhové komise
-Ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
-Návrhy inventarizační komise na vyřazení majetku KSH
-Zapůjčení kladiny do SDH Bludov
-Zapůjčení překážek do SDH Brníčko
-Čerpání rozpočtu za rok 2010 předáno písemně
-Předložené návrhy na vyznamenání
VV KSH ukládá :
01/11
Nahlásit jména rozhodčích na krajské kolo v PS
 
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
 
Termín     :
12.duben 2011
 
02/11
Práce PO Očima dětí zasílat na OSH pí Soušková
 
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
 
Termín     :
7. květen 2011
 
03/11
Nahlásit počet zájemců o setkání ZH OLK v okrese SU
 
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
 
Termín     :
15. 5. 2011
 
 
 
 
04/11
Předat chybějící materiály pro almanach br. Zatloukalovi
 
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
 
Termín     :
31. 5 . 2011
 
05/11
OSH SU dopracovat program jarního setkání ZH v okrese SU
 
 
Odpovídá :
Starosta OSH SU a pracovník br. Paciorek
 
 
Termín     :
30. 4 . 2011
 
 
Pro
P-ti
Zdr
 
 
5
0
0
 
 
 
V Olomouci   7. dubna 2011
 
  
 
 
 
Zapsal :
Antonín Zatloukal
 
Zapsal :
Ing. Radek Hlavinka
 
Ověřovatel zápisu :
Jan Brabec
 
 
Josef Jemelka